Vertrouwenspersoon

 

De taken van een vertrouwenspersoon bestaan onder andere uit:

  • Het verzorgen van eerste opvang van medewerkers die een klacht hebben op het gebied van ongewenste omgangsvormen.

  • Het optreden als aanspreekpunt voor alle medewerkers die een klacht hebben op het gebied van ongewenste omgangsvormen.

  • Samen met klager/klaagster zoeken naar een oplossing en onderzoeken of dit in informele sfeer mogelijk is.

  • Indien nodig verwijzen naar (in)formele daarvoor in aanmerking komende (hulpverlenings)instanties en klager/klaagster hierbij ondersteunen.

  • Het adviseren en ondersteunen van leidinggevenden en management bij het voorkomen van ongewenst gedrag.

  • Het (anoniem) melden van gevallen van misstanden[1].


Op verzoek kan een vertrouwenspersoon een bijdrage leveren aan de optimalisering van de kwaliteit van de veiligheid van de individuele medewerker en aan het bewustwordingsproces betreffende (ongewenste) omgangsvormen door in samenspraak met de organisatie grenzen en kaders te scheppen waarbinnen mensen respectvol met elkaar om dienen te gaan.

[1] Sinds 1 juli 2016 is de Wet Huis voor Klokkenluiders van kracht, die het melden van misstanden regelt bij een organisatie met meer dan 50 werknemers. De manier van melden, de bescherming van de melder en de behandeling van melding wordt geregeld.

Astridike.nl