Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen


In deze algemene voorwaarden van Astrid Ike (de “Algemene Voorwaarden”) wordt onder Astrid Ike verstaan: de mediation- & counsellingspraktijk van drs.  A. Ike, gevestigd te 3755 DH Eemnes, aan de Wakkerendijk 190 A (hierna “de opdrachtnemer” te noemen).

Opdrachtnemer: drs. A. Ike,  gevestigd te 3755 DH Eemnes, aan de Wakkerendijk 190 A.

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden. Indien twee of meer partijen verzoeken om werkzaamheden van opdrachtnemer, gelden zij beide, c.q. alle –ieder voor zich en gezamenlijk – als opdrachtgever ten opzichte van de opdrachtnemer.

Mediation:

Op de mediation zijn de bepalingen van het NMI Mediation Regelement en de Gedragsregels voor de NMI Mediatior van de Stichting Nederlands Mediation Instituut te Rotterdam van toepassing.

Counselling:

Op het Counsellingstraject zijn de bepalingen van de ABvC en de Gedragsregels voor de Registercounsellor van de Algemene Beroepsvereniging voor Counselling te Tiel van toepassing.

Werkzaamheden:

Alle werkzaamheden die tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten, c.q. te sluiten overeenkomst direct dan wel indirect dienen te worden verricht.

Artikel 2 Toepasselijkheid; totstandkoming

 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van Astrid Ike en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien.

Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. De toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

De opdrachtnemer kan de overeenkomst direct ontbinden, indien de opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen, dan wel indien een aanvraag voor faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever wordt ingediend of de opdrachtgever in liquidatie komt te verkeren of zijn bedrijfsactiviteiten staakt.

Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Een dergelijke wijziging wordt van kracht veertien dagen na de datum van verzending aan de opdrachtgever van de gewijzigde Algemene Voorwaarden. Indien de opdrachtgever uiterlijk op de datum waarop de gewijzigde Algemene Voorwaarden van kracht worden, schriftelijk bezwaar maakt tegen de wijziging, zullen ten aanzien van haar de oorspronkelijke Algemene Voorwaarden van toepassing blijven.

Indien één of meerdere der bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of mochten worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Voor aanvang van werkzaamheden of althans tijdens de eerste bijeenkomst van alle betrokkenen, zal de overeenkomst worden ondertekend, waarmee alle betrokkenen tevens akkoord gaan met de Algemene Voorwaarden.

Artikel 3 Aanbiedingen

Alle aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend en zijn gebaseerd op uitvoering van de werkzaamheden onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.

Een overeenkomst tussen opdrachtnemer en haar opdrachtgever c.q. afnemer komt tot stand door een schriftelijke of mondelinge opdracht door opdrachtgever c.q. afnemer en de aanvaarding daarvan door opdrachtnemer. Een opdracht geldt als aanvaard door opdrachtnemer als zijn niet binnen veertien dagen uitdrukkelijk het tegendeel heeft laten blijken.

Het aanbod geldt niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Alle aanbiedingen vervallen dertig dagen na verzending daarvan, tenzij anders is aangegeven.

Artikel 4 Prijzen

Alle door opdrachtnemer gepubliceerde tarieven luiden in euro en zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij ander aangegeven.

Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor haar tarieven tussentijds te wijzigen, met inachtneming van een termijn van dertig dagen. Indien een aangekondigde tariefsverhoging mede van toepassing zal zijn op een lopende overeenkomst, heeft de opdrachtgever tot aan de ingangsdatum van de tariefsverhoging het recht om die overeenkomst schriftelijk op te zeggen.

Artikel 5 Betaling

De betaling van facturen van opdrachtnemer, dient, tenzij anders overeengekomen, zonder enige inhouding of korting, te gescheiden binnen veertien dagen na factuurdatum, door opdrachtgever.

Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van veertien dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is zij – onverminderd de wettelijke gevolgen van niet-nakoming van verbintenissen – met ingang van factuurdatum een vertragingsrente verschuldigd van 1,5% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

Opdrachtnemer is voorts gerechtigd incassokosten  in rekening te brengen ten bedrage van 15% van de hoofdsom met een minimum van Euro 150,--, onverminderd haar recht om de volledige incassokosten te vorderen.

In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag, tenzij anders is overeengekomen.

Indien is overeengekomen dat betaling in termijnen zal plaatsvinden, dient iedere termijnbetaling stipt voor de vervaldatum te zijn ontvangen, bij gebreke waarvan de opdrachtgever van rechtswege in verzuim is en het gehele bedrag ineens opeisbaar wordt.

In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van veertien dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en kan opdrachtnemer, zonder daardoor in verzuim te komen, besluiten de dienstverlening aan opdrachtgever op te schorten dan wel de overeenkomst met opdrachtgever met onmiddellijke ingang te beëindigen. Opdrachtnemer zal opdrachtgever van zijn eventuele voornemen tot opschorting van de dienstverlening dan wel beëindiging van de overeenkomst schriftelijk in kennis stellen.

Indien een afspraak met de opdrachtnemer niet 24 uur tevoren is afgezegd, worden de uren volledig in rekening gebracht.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

Behoudens in geval van opzet of grove schuld, is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor enige schade die de wederpartij of enige derde mocht lijden tengevolge van enig handelen of nalaten van opdrachtnemer of van haar ondergeschikten of van door haar ingeschakelde derden.

Opdrachtnemer is nimmer gehouden tot vergoeding van indirecte schade van opdrachtgever waaronder begrepen, maar niet beperkt tot stagnatie in de geregelde gang van zaken (in het bedrijf c.q. de organisatie) van opdrachtgever, welke het gevolg is van of op andere wijze verband houdt met een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer, behoudens opzet of grove schuld van opdrachtnemer.

Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van gebrekkige dienstverlening.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van bescheiden tijdens vervoer of verzending per post, ongeacht of het vervoer of verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.

Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.

Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle mogelijke aanspraken van derden voor het geval opdrachtnemer op grond van de wet en/of zijn beroepsregels gedwongen is de opdracht terug te geven en/of gedwongen wordt medewerking te verlenen aan overheidsinstanties, welke gerechtigd zijn gevraagd of ongevraagd informatie te ontvangen, welke opdrachtnemer in de uitvoering van zijn opdracht van opdrachtgever of derden heeft ontvangen.

Opdrachtnemer is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van de derden die zij inschakelt bij de uitvoering van een opdracht namens opdrachtgever te aanvaarden.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor fouten en/of tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden.

Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden die, in verband met de uitvoering van de opdracht, schade lijden.

Opdrachtgever doet, mede gelet op de onderlinge hoedanigheid en draagkracht van partijen en de overeengekomen aansprakelijkheidsbeperkingen, onherroepelijk afstand van zijn recht tot beslaglegging op het woonhuis of andere onroerende of roerende zaken, waarvan opdrachtnemer eigenaar is.

Eventuele klachten moeten worden ingediend binnen acht dagen na de dag waarop de klacht is ontstaan of ontdekt, bij gebreke waarvan een eventuele klacht niet meer in behandeling behoeft te worden genomen en de opdrachtgever geacht wordt de uitvoering van de overeenkomst te hebben goedgekeurd.

Opdracht 7 Vrijwaring

De opdrachtgever is volledig aansprakelijk jegens opdrachtnemer voor de schade die opdrachtnemer of door haar ingeschakelde derden mocht lijden wegens het niet naleven door de opdrachtgever of haar werknemers van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en/of de overeenkomst.

De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle rechtsvorderingen van derden die verband houden met een schending door de opdrachtgever of derden die onder haar verantwoordelijkheid vallen, zoals werknemers, van haar verplichtingen uit de Algemene Voorwaarden en/of de overeenkomst. Voorts vrijwaart de opdrachtgever, opdrachtnemer en alle voor haar werkzame personen voor alle aanspraken en vorderingen van derden wegens een (al dan niet vermeende) inbreuk op rechten van derden of wegens strijd met enig wettelijk voorschrift of andere relevante regelgeving. Opdrachtnemer zal in dat geval door de opdrachtgever volledig schadeloos worden gesteld voor alle kosten, schaden en interessen die voor opdrachtnemer en de voor haar werkzame personen mochten ontstaan, met inbegrip van de volledige juridische kosten.

Artikel 8 Opzegging

Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen de overeenkomst te allen tijde met onmiddellijke ingang door opzegging beeindigen.

Opzegging dient schriftelijk aan opdrachtnemer te worden medegedeeld.

Artikel 9 Recht van opschorting

Opdrachtnemer heeft het recht om de nakoming van al zijn verplichtingen jegens opdrachtgever op te schorten, tot het moment dat alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan.

Artikel 10 Vernietiging

Indien één of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zullen blijken te zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht en zullen de nietige bepalingen worden vervangen door rechtsgeldige bepalingen die de bedoeling van partijen zoveel mogelijk benaderen.

Artikel 11 Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

Artikel 12 Diverse Bepalingen

Indien door opdrachtnemer gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de Algemene Voorwaarden te eisen.

Opdrachtnemer is bevoegd haar rechten en verplichtingen uit hoofde van de Algemene Voorwaarden en de overeenkomst over te dragen aan een aan haar gelieerde rechtspersoon, in welk geval zij de opdrachtgever tijdig zal informeren.

De administratie van opdrachtnemer geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de opdrachtgever verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden. Opdrachtnemer en de opdrachtgever erkennen dat elektronische communicatie, zoals met name e-mail berichten, als bewijs kan dienen.

Op de rechtsverhoudingen voortvloeiend uit de Algemene Voorwaarden en de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever die niet in der minne kunnen worden opgelost, worden in eerste instantie bij uitsluiting voorgelegd aan de Rechtbank in het Arrondissement Amsterdam, onverminderd het recht van opdrachtnemer om de zaak voor te leggen aan een andere bevoegde Rechtbank of instantie

Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 

B. Mediation

Artikel 13 Weigering; annulering

Indien en voor zover opdrachtnemer de overeenkomst door opzegging beeindigt, is zij niet gehouden opdrachtgever gemotiveerd mede te delen welke redenen ten grondslag liggen aan de opzegging. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht om een verzoek  tot werkzaamheden zonder opgaaf van redenen te weigeren. Voorts kan opdrachtnemer zich terugtrekken uit een lopend proces, zonder daartoe tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Opdrachtnemer zal in een dergelijk geval steeds zoveel mogelijk rekening houden met de belangen van alle betrokkenen.

Artikel 14 NMI Voorschriften

Alle mediations die door opdrachtnemer worden gefaciliteerd, worden gevoerd in overeenstemming met het reglement van het Nederlandse Mediation Instituut ("NMI"). In geval van een eventuele aanpassing van het NMI reglement behoudt opdrachtnemer  zich het recht voor daar niet mee akkoord te gaan, in welk geval zij binnen drie maanden na de bekendmaking van de aanpassing daarover een kennisgeving aan de betrokken partijen bij de lopende mediations zal zenden.

Voor aanvang van iedere mediation, of althans tijdens de eerste bijeenkomst van alle betrokkenen, zal de mediation overeenkomst worden ondertekend, waarmee alle betrokkenen tevens akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 15 geen getuigenverklaring/verschoningsrecht

Alle bij een mediation betrokken partijen doen afstand van het recht om opdrachtnemer en de voor haar werkzame en andere personen als getuige te laten horen in het kader van een (eventuele) gerechtelijke procedure. Anderzijds kan opdrachtnemer er niet voor instaan dat zij onder omstandigheden in het kader van een gerechtelijke procedure gedwongen zal worden om een getuigenverklaring af te leggen, in welk geval zij zich niet op een (wettelijk) verschoningsrecht zal kunnen beroepen.

C. Counselling

Artikel 16 ABvC Voorschriften

Alle counsellingsessies die door opdrachtnemer worden gefaciliteerd, worden gevoerd in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden van de Algemene Beroepsvereniging voor Counselling (“ABvC).

Voor aanvang van de counsellingssessies, of althans tijdens de eerste bijeenkomst van alle betrokkenen, zal de counsellingovereenkomst worden ondertekend, waarmee alle betrokkenen tevens akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden.

Opdrachtnemer is lid van de “Algemene Beroepsvereniging voor Counselling”, welke is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 33299478. Opdrachtnemer heeft zich verbonden aan de “Gedragscode voor de Counsellor” en het “Klachtenreglement” van de “Algemene Beroepsvereniging voor Counselling”.

Klachten met betrekking tot de mate waarin en/of de wijze waarop opdrachtnemer de overeengekomen werkzaamheden verricht of verricht heeft kunnen door opdrachtgever binnen 30 dagen na vaststelling of vermoeden van in gebreke zijn van opdrachtnemer, doch uiterlijk binnen 30 dagen na voltooiing van genoemde werkzaamheden mondeling door opdrachtgever aan opdrachtnemer worden gemeld en eventueel behandeld.

Astridike.nl